Lagen om vård av unga – LVU

Information

MÅLGRUPP
Chefer och handläggare inom den sociala barnavården.

Kursansvarig
Tarja Nordling, tarja.nordling@regionorebrolan.se, 019-6026347

Kursadministratör
Ann-Louise Gustafsson, ann-louise.gustafsson@regionorebrolan.se

Arrangör
Regional utveckling

Kategori
Medarbetarskap

Intern/extern
Extern

Kursavgift externa deltagare
800 kr

Avbokningsavgift externa deltagare
800 kr

Avbokningsregel
Anmälan är bindande efter den 22 februari men kan överlåtas till annan på arbetsplatsen.

Lagen om vård av unga, LVU, ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig.

Lagen om vård av unga – LVU

LVU ger socialtjänsten skyldighet att gripa in till barns skydd och stöd även när vårdnadshavare eller den unge själv motsätter sig. Ställningstagandena sker i situationer som ofta präglas av komplex problematik, motstridiga intressen och tidspress. Juridisk kompetens och kunskap om barn i riskmiljöer är nödvändigt, men också färdigheter när det gäller utredningsarbete.

Innehållet i dagen baseras på tillämplig lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, aktuella rättsfall samt relevanta JO-beslut.

LVU är under pågående översyn och förslag om revideringar har presenterats. Vissa förändringar föreslås träda i kraft 1 mars 2021, medan tidplanen för mer genomgripande förändringar ännu inte är känd. Under dagen omnämns huvuddragen i de förslag som lades fram i SOU 2015:71, där grundförutsättningar och rekvisit för vård föreslogs behållas i princip oförändrade. Om nyheter tillkommer uppdateras innehållet.

Innehåll

  • Barns rätt till skydd och stöd
  • Förutsättningar för vård jml LVU: miljö/eget beteende, påtaglig risk, samtycke
  • Utredningsförfarandet – att åstadkomma bästa möjliga beslutsunderlag
  • Ansökan och kort om processen i rätten
  • Omedelbart omhändertagande
  • Befogenheter under pågående vård, t ex umgängesbegränsning, flyttningsförbud
  • Socialnämndens ansvar för uppföljning
  • Nytt: årligt övervägande om vårdnadsöverflytt
  • Nytt: revidering av vårdplan efter två år
  • Upphörande av vård jml LVU

Utbildare är Ulrika Ekebro. Ulrika har 25-årig erfarenhet av socialt arbete inom främst barn- och ungdomsvården. Hon har arbetat inom socialtjänsten, länsstyrelsen och sedan 2010 som utbildare/socialrättslig handledare.

Välkommen!

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
There is nothing to show.